Żłobek zacznie działać za miesiąc

image_pdfimage_print

W poniedziałek rusza rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego nr 2. Zobacz w jaki sposób należy zapisać malucha do placówki oraz którzy rodzice będą mieli pierwszeństwo.

W połowie grudnia został oddany nowy żłobek przy ulicy Kleeberga na Podolszycach Północ. Jest to bardzo nowoczesna placówka, w której miejsce znajdzie 84 dzieci.

Więcej na temat Żłobka Miejskiego nr 2

Jak informuje dyrektorka placówki Ewa Mochocka żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkałe na terenie miasta Płocka.

Zaplanowano 3 grupy wiekowe:

I grupa – dzieci, które ukończyły 20 tygodni życia do 1 roku,

II grupa – dzieci od 1 roku do 2 lat,

III grupa – dzieci od 2 lat do 3 lat.

Przy czym Ewa Mochocka zaznacza, że granice wiekowe dzieci w poszczególnych grupach, określone powyżej, mogą ulec niewielkim zmianom, w zależności od faktycznych zgłoszeń.

Rekrutacja rusza w poniedziałek 13 stycznia. Opieka nad dziećmi w nowoczesnej placówce rozpocznie się natomiast 3 lutego.

Rodzice bądź opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko do Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku wypełniają „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Uzupełniając formularz należy potwierdzić adres zameldowania dziecka na terenie Płocka (Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Płocka) oraz miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych.

„Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka” można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, otrzymać w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Bielska 1, II piętro, pok. 102 (wejście od ul. Zduńskiej).

„Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka” rodzice składają bezpośrednio w Żłobku Miejskim nr 2 w terminie: od 13 stycznia br., (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 8 – 15, czwartek w godzinach 10 – 17).

Do żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:

a) rodziców pracujących zawodowo, uczących się (studiujących) w systemie dziennym,

b) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

c) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.

Jak wyjaśnia dyrektorka placówki, na potrzeby rekrutacji przyjęto, iż osoba samotnie wychowująca dziecko oznacza: wdowę, wdowca, pannę, kawalera, która/y nie wychowuje dziecka wspólnie z jego rodzicem, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną oraz sytuację, w której drugi rodzic został pozbawiony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej albo odbywa karę pozbawienia wolności.

Z rodzicem bądź też z opiekunem prawnym dziecka przyjętego do żłobka zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług żłobka oraz odpłatności za te usługi.

Dzieci, które nie zostaną przyjęte do żłobka od 3 lutego tego roku z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście oczekujących. Miejsce na liście oczekujących nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych.